top of page
Monk saki monkey

Monk saki monkey

Pithecia monachus Peru 2018 Larissa Barker

Pygmy marmoset

Pygmy marmoset

Cebuella pygmaea, Rebecca Sheehan, Peruvian Amazon, 2017

Brown capuchin monkey

Brown capuchin monkey

Cebus apella, Pacaya-Samiria Reserve, Summer 2017 Sarah Papworth

Diana monkey

Diana monkey

Cercopithecus diana, Liberia 2017 Camilla Blasi-Foglietti

Sooty mangabey

Sooty mangabey

Cercocebus atys, Liberia 2017 Camilla Blasi Foglietti

Spot-nosed monkey

Spot-nosed monkey

Cercopithecus petaurista, Liberia 2017 Camilla Blasi Foglietti

Woolly monkey

Woolly monkey

Lagothrix lagothricha, Ecuador 2010 Sarah Papworth

Woolly monkey

Woolly monkey

Lagothrix lagothricha, Ecuador 2010 Sarah Papworth

Diana monkey

Diana monkey

Cercopithecus diana, Liberia 2017 Camilla Blasi Foglietti

Spot-nosed monkey

Spot-nosed monkey

Cercopithecus petaurista, Liberia 2017 Camilla Blasi-Foglietti

Woolly monkey

Woolly monkey

Lagothrix lagothricha, Ecuador 2010 Sarah Papworth

bottom of page